Trang 10663, kết quả từ 106621 tới 106630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Phước Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Kỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quý Thượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quý Thượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thừa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Tô Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Tần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 9/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Văn Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106581065910660106611066210663106641066510666...74341