Trang 10668, kết quả từ 106671 tới 106680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 25/11/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1990, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Trương Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Lục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đinh Phú Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Phú Hào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Công Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Tửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Nương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ ... Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ... Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106631066410665106661066710668106691067010671...74341