Trang 10669, kết quả từ 106681 tới 106690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Văn Tre

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tre, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Kiều Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Quế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đặng Baiỏ Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Baiỏ Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 10/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn A, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106641066510666106671066810669106701067110672...74341