Trang 10672, kết quả từ 106711 tới 106720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/3/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 12/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Thối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 5/7/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 28/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Hồ Quảng Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quảng Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Soan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Soan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106671066810669106701067110672106731067410675...74341