Trang 10679, kết quả từ 106781 tới 106790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Sê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 13/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Đỗ Xuân Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Ngữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 6. Liệt sĩ Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thủy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 7. Liệt sĩ Nguyễn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 16/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đặng Công Thơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Công Thơi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Văn Lới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106741067510676106771067810679106801068110682...74341