Trang 10682, kết quả từ 106811 tới 106820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Có, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1964, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hồ Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 20/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đinh Ngọc Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ngọc Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Tưởng Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tưởng Lại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Hà Thị A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thị A, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1953, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106771067810679106801068110682106831068410685...74341