Trang 10683, kết quả từ 106821 tới 106830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Công Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Công Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Gấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Gấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 19/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hồ Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 17/3/966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Ngọc Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Ngọc Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/6/19, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Văn Mịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Văn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/5/1963, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106781067910680106811068210683106841068510686...74341