Trang 10692, kết quả từ 106911 tới 106920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 12/2/1960, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đỗ Phú Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Phú Nghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 12/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Hồ Công Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Công Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 13/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Bùi Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 26/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106871068810689106901069110692106931069410695...74341