Trang 10693, kết quả từ 106921 tới 106930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Công Cũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Cũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đặng Văn Bậc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Bậc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Chân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 14/9/1951, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Văn Quyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Thanh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đinh Hồng Phô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hồng Phô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bưởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bưởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106881068910690106911069210693106941069510696...74341