Trang 10694, kết quả từ 106931 tới 106940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Thị Hý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thị Hý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Thị Hý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trương Văn Tức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đặng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Duy Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trương Phú Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Phú Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106891069010691106921069310694106951069610697...74341