Trang 10697, kết quả từ 106961 tới 106970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Đình Chạy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Chạy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thừa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hồ Dững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Dững, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Thiều Thị Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiều Thị Lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106921069310694106951069610697106981069910700...74341