Trang 10710, kết quả từ 107091 tới 107100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tô Thị Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Thị Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lưu Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 8/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Diêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Diêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Tô Thị Nhẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Thị Nhẽ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Cao Thanh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Thanh Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Chạy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chạy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 4/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Huỳnh Cho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Cho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 22/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam

1...107051070610707107081070910710107111071210713...74341