Trang 10715, kết quả từ 107141 tới 107150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Võ Thị Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Do, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 22/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Ngô Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 10/1964, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Ngô Kiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Kiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1960, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Võ Đình Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Tôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

1...107101071110712107131071410715107161071710718...74341