Trang 10724, kết quả từ 107231 tới 107240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thanh Quáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Quáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 29/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 18/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đoàn Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Lạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...107191072010721107221072310724107251072610727...74341