Trang 10732, kết quả từ 107311 tới 107320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Thị Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đc Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đc Sử, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Ngô Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 29/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trương Thị Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Miên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Lãm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lãm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan Đức bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 20/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

1...107271072810729107301073110732107331073410735...74341