Trang 1074, kết quả từ 10731 tới 10740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 25/1/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Khoắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khoắn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 23/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Công Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 24/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1/8/, hi sinh 14/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Hữu Ky

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Ky, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 18/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 10/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Huyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 15/2/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...106910701071107210731074107510761077...74341