Trang 10740, kết quả từ 107391 tới 107400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhứt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Nô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 11/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Lê Chỉ Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chỉ Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lưu Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Hồ Thị Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Cân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...107351073610737107381073910740107411074210743...74341