Trang 10742, kết quả từ 107411 tới 107420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 19/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đỗ Thị Thà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị Thà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Trung Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 15/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đoàn Nghệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Nghệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Văn Chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Là

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Là, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đoàn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Viết Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Liễu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam

1...107371073810739107401074110742107431074410745...74341