Trang 10749, kết quả từ 107481 tới 107490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Mãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Mãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 10/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Ngọc Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ đc Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đc Lợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Ngô Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 5/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Phước Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phước Chín, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Khương Ky

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khương Ky, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đổ Tất Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đổ Tất Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam

1...107441074510746107471074810749107501075110752...74341