Trang 10768, kết quả từ 107671 tới 107680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Viết Kièn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Kièn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Dương Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Thị Thiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Thiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1902, hi sinh 6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đoàn Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 6/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Thị Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Để, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hà Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam

1...107631076410765107661076710768107691077010771...74341