Trang 10783, kết quả từ 107821 tới 107830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Dương Hý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phùng Ngọc Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Ngọc Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1974, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Sẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sẽ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Hữu Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mai Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Có, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Thốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...107781077910780107811078210783107841078510786...74341