Trang 10799, kết quả từ 107981 tới 107990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Nhựt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Nhựt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 3/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Võ Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Lượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Trì, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Phần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Phần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...107941079510796107971079810799108001080110802...74341