Trang 10878, kết quả từ 108771 tới 108780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phan Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đ. Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đ. Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lương Xự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Ph. Phú Nghĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ph. Phú Nghĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 4/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Văn Tá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trương C. Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương C. Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Điểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Điểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108731087410875108761087710878108791088010881...74341