Trang 10886, kết quả từ 108851 tới 108860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Lực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 8. Liệt sĩ Hoàng Huy Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Huy Ký, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 9. Liệt sĩ Phạm Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 10. Liệt sĩ Hữu Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hữu Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang

1...108811088210883108841088510886108871088810889...74341