Trang 10890, kết quả từ 108891 tới 108900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Văn Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Cứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Cao Nờm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cao Nờm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Tế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đặng Bá Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Bá Sung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Trác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Trác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngoạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Soạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Soạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108851088610887108881088910890108911089210893...74341