Trang 10891, kết quả từ 108901 tới 108910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Công Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Đê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn V. Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V. Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108861088710888108891089010891108921089310894...74341