Trang 10894, kết quả từ 108931 tới 108940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Cao Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cao Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phan Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Thị Chè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Chè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Phi Kỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Kỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thành Khéo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Khéo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trương Đức Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đức Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 25/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108891089010891108921089310894108951089610897...74341