Trang 10895, kết quả từ 108941 tới 108950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đức Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Ngọc Phận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Phận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Thái Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thị Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Thị Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đặng Bá Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Bá Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 195, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phan Văn Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108901089110892108931089410895108961089710898...74341