Trang 10899, kết quả từ 108981 tới 108990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Chưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trương Cựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Cựu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hồ Thanh Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thanh Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đặng Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Thái Thảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Dương Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Triều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108941089510896108971089810899109001090110902...74341