Trang 10908, kết quả từ 109071 tới 109080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Dương Thị Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Trương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Trần Văn ích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...109031090410905109061090710908109091091010911...74341