Trang 10911, kết quả từ 109101 tới 109110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Thả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1896, hi sinh 14/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phan V. Ngại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan V. Ngại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê An Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê An Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Khương Thế Xướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khương Thế Xướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 22/, hi sinh 14/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Dương Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Vũ Thị Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thị Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Xích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Xích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...109061090710908109091091010911109121091310914...74341