Trang 10912, kết quả từ 109111 tới 109120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Đãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đinh Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn T. Kim Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn T. Kim Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trịnh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1897, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn V, Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V, Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 10/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...109071090810909109101091110912109131091410915...74341