Trang 10916, kết quả từ 109151 tới 109160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Thọ Lo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thọ Lo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Vĩnh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vĩnh Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 6/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Khóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khóa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hòa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan T. Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan T. Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Viết Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Thân T. Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân T. Truyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...109111091210913109141091510916109171091810919...74341