Trang 10917, kết quả từ 109161 tới 109170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ng. V. Thảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ng. V. Thảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Bạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Bạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trịnh Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Chánh Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chánh Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 19/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Võ Viết Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Viết Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lý V. Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý V. Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...109121091310914109151091610917109181091910920...74341