Trang 10922, kết quả từ 109211 tới 109220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Viết Mỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Mỵ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Chánh Hạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chánh Hạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 19/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trà Rỗi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Rỗi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn H. Buôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn H. Buôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Tưởng V. Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tưởng V. Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đỗ Như Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Như Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Như, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...109171091810919109201092110922109231092410925...74341