Trang 10990, kết quả từ 109891 tới 109900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Hữu Bán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hữu Bán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Hà Thị Minh Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thị Minh Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần P. Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần P. Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Văn Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đ. Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đ. Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Nghiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nghiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...109851098610987109881098910990109911099210993...74341