Trang 10994, kết quả từ 109931 tới 109940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Phú Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phú Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 23/, hi sinh 6/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Tr. Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tr. Huyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần T. Luông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần T. Luông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn V. Nguyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V. Nguyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoặc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...109891099010991109921099310994109951099610997...74341