Trang 11005, kết quả từ 110041 tới 110050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê M. Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê M. Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ ... Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ... Thể, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn X. Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn X. Bông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan Đ. Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đ. Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Mẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Mẹo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Hứa V. Quyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa V. Quyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phùng V. Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng V. Duyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110001100111002110031100411005110061100711008...74341