Trang 11009, kết quả từ 110081 tới 110090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Đàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Đàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Vũ Ngọc Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn T. Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn T. Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ V. Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ V. Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Đẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Đẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 18/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Đặng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Dương Phú Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Phú Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 20/, hi sinh 7/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110041100511006110071100811009110101101111012...74341