Trang 11017, kết quả từ 110161 tới 110170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thái Bá Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Quận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm T. Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm T. Sương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Phồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan V. Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan V. Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Cao Duy Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Duy Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110121101311014110151101611017110181101911020...74341