Trang 11028, kết quả từ 110271 tới 110280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Phi Mâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Mâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Phi Rồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Rồi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Thị Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Phi Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đỗ Minh Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Ký, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm Phú Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phú Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110231102411025110261102711028110291103011031...74341