Trang 11045, kết quả từ 110441 tới 110450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Đ. Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đ. Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Thị Ngãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Ngãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Minh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lương Văn Tuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Tuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Mặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mặng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110401104111042110431104411045110461104711048...74341