Trang 11049, kết quả từ 110481 tới 110490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Quang Địch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Địch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 27/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 11/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Kỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Kỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 28/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn V. Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V. Bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Kh. Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kh. Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110441104511046110471104811049110501105111052...74341