Trang 11061, kết quả từ 110601 tới 110610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Ngọc Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Ngô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Tự Nự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tự Nự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Ngọc Cáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Cáp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Xẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Xẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Phước Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Tiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 11/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Cao Trừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cao Trừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110561105711058110591106011061110621106311064...74341