Trang 11072, kết quả từ 110711 tới 110720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phan Ngọc Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Ngọc Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đinh Phú Chờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Phú Chờ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đột, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 14/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Điền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Chơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chơi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 6/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đặng Công Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Công Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110671106811069110701107111072110731107411075...74341