Trang 11074, kết quả từ 110731 tới 110740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thân Văn Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Văn Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Thân Thiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Thiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Ngọc ước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc ước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Chí Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Linh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phùng Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Viết Xim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Xim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110691107011071110721107311074110751107611077...74341