Trang 11077, kết quả từ 110761 tới 110770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Kiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Kiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 3/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Dĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Tưởng Giám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tưởng Giám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 27/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Công Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Mận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lâm Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110721107311074110751107611077110781107911080...74341