Trang 11079, kết quả từ 110781 tới 110790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thân Thị Kiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Thị Kiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Cao Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Văn Trỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trỉ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Ngô Nhược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Nhược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 25/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đình Thị Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đình Thị Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ca, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 26/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Luân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Trợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Trợ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110741107511076110771107811079110801108111082...74341