Trang 11082, kết quả từ 110811 tới 110820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 7/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Văn Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 4/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 29/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan Quang Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Quang Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan Văn Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 20/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan Văn Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Ngọt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trưởng Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trưởng Cải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110771107811079110801108111082110831108411085...74341