Trang 11084, kết quả từ 110831 tới 110840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Thị Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thị Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Vương Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Huỳnh Trọng Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Trọng Thủy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Ngô Khinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Khinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110791108011081110821108311084110851108611087...74341